Privacy voorwaarden

Van Arendonk Makelaardij met KvK nummer: 11054522, gevestigd aan Waaldijk 30, 4171 CE te Herwijnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Van Arendonk Makelaardij
Waaldijk 30
4171 CE Herwijnen
T: 0418-584258
E: info@vanarendonkmakelaardij.nl
W: www.vanarendonkmakelaardij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Arendonk Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •       Voor- en achternaam
 •       Doopnamen
 •       Geslacht
 •       Geboortedatum
 •       Geboorteplaats
 •       Huwelijkse staat / samenlevingsvorm
 •       Adresgegevens
 •       Telefoonnummer
 •       E-mailadres
 •       IBAN nummer
 •       Burgerservicenummer
 •       Loonstrook / jaaropgave (alleen bij huur / verhuur)
 •       IP-adres
 •       Locatiegegevens
 •       Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanarendonkmakelaardij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Arendonk Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •       Het afhandelen van uw betaling
 •       U te kunnen bellen, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •       U de mogelijkheid te bieden een account op www.vanarendonkmakelaardij.nl aan te maken
 •       Voor het opstellen van een koopovereenkomst
 •       Voor het opstellen van een koop-/aannemingsovereenkomst
 •       Voor het opstellen van een huurovereenkomst
 •       Om een taxatieopdracht te kunnen uitvoeren
 •       Om een opdracht tot dienstverlening te kunnen uitvoeren
 •       Om u te kunnen adviseren bij uw adviesvraag
 •       Van Arendonk Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of melding inzake Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
 •       Van Arendonk Makelaardij analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Arendonk Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Arendonk Makelaardij) tussen zit. 

Van Arendonk Makelaardij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Venum en Kolibri CRM pakket voor de makelaardij welke geen nadelige gevolgen heeft voor personen waarvan de gegevens in dit systeem worden verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Arendonk Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Van Arendonk Makelaardij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Arendonk Makelaardij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (waar mogelijk) een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Arendonk Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Arendonk Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Van Arendonk Makelaardij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zijn met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Arendonk Makelaardij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanarendonkmakelaardij.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van Arendonk Makelaardij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Arendonk Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vanarendonkmakelaardij.nl.

Van Arendonk Makelaardij heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 •       Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 •       Data wordt alleen verstuurd over end-to-end SSL geëncrypteerde verbindingen. 
 •       De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt.
 •       Alle medewerkers van Van Arendonk Makelaardij zijn op de hoogte van ons beveiligingsbeleid.
 •       Datalekken moeten direct worden gemeld bij onze systeembeheerder, die deze beoordeelt en, indien nodig, aanmeldt bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld te Herwijnen op 1 mei 2018.