Snel zoeken

Veel gestelde vragen

Vanaf het moment dat uw interesse gewekt wordt in een woning tot het moment waarop u het contract van uw nieuwe huis tekent, loopt u tegen allerlei vragen aan. Niet zo vreemd, want een huis kopen doet u niet elke dag.

De onderhandelingen.

Nee, in 2011 heeft de Hoge Raad het volgende bepaald:

Indien er bij de verkoop van een huis aan een particulier persoon tussen partijen mondelinge overeenstemming is -en de verkoper vervolgens weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van de koopakte- de particuliere verkoper zich erop mag beroepen dat aan de mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt. (Schriftelijkheidsvereiste) 

Dat betekent dat de particuliere verkoper of koper, die weigert mee te werken aan het tekenen van een koopakte van een huis daartoe niet kan worden gedwongen, omdat de wet hem niet daartoe verplicht. Daarom is er ook geen ruimte voor een schadevergoeding.

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.

Ja, dat mag.

Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Vaak zal de makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. 

Ja, dat mag.

Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure.

Nee, de Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als

u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt.

Het kopen van een woning.

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. 

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Natuurlijk kan dat ! We zijn daar zelfs erg goed in. 

Aankoopadvies & begeleiding

Van Arendonk Makelaardij is u graag van dienst bij de aankoop van een huis bij een collega makelaar. Dit kan op basis van deeldiensten of  op win-win basis voor u door een percentage te berekenen over het resultaat/verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke koopsom.

Wilt u hier meer over weten dan maken wij graag een afspraak met u.  

Van Arendonk Makelaardij gaat ervan uit dat u, vóórdat u een bod uitbrengt op een huis, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. Daartoe behoort minimaal;

- het bestuderen van de bestemmingsplan informatie op de website Ruimtelijkeplannen.nl

- u zelf goed op de hoogte stellen van de kwaliteit en bouwkundige staat van het huis. (Het kan eventueel raadzaam zijn een bouwkundige keuring te laten verrichten)

- het verkrijgen van een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden. (Wij adviseren vroegtijdig een afspraak te maken bij een hypotheekadviseur) 

Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt.

Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; ( basis 2 % van de koopsom ) 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met:

- Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen

Partijen zijn vrij in het opnemen van aanvullende clausules in de koopovereenkomst. 

De clausules die altijd door ons worden opgenomen zijn: 

Waarborgsom

 

Tot zekerheid van nakoming van de overeenkomst dient de koper bij de notaris een waarborgsom te storten of bankgarantie te stellen van 10% van de koopsom.

Asbestclausule

De asbestclausule wordt standaard door ons opgenomen in de koopakte bij huizen gebouwd voor 1995.

Ouderdomsclausule

De ouderdomsclausule wordt standaard door ons opgenomen in de koopakte bij huizen van 30 jaar en ouder. 

Het verkopen van een woning.

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Direct contact

Van Arendonk Makelaardij